23 juni 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Zwaarden uitleg (14 tarotkaarten) + dagkaart trekken

Zwaarden uitleg (14 tarotkaarten) + dagkaart trekken

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2022

Het tarotdeck is een waarlijk magisch kaartenspel waarmee jij inzicht kunt vergaren in je eigen leven, of de vraagsteller (de persoon waarvoor je de lezing houdt) inzicht kunt helpen krijgen in zijn of haar eigen leven. De kaarten dienen als middel tot inzicht, ongeacht of je belang hecht aan het idee dat de persoonlijke energieën van jezelf of de vraagsteller invloed uitoefenen op de getrokken kaarten.

Omdat het nu eenmaal niet altijd even eenvoudig is een kaart te interpreteren, bieden we je in dit artikel een overzicht van wat elke kaart binnen de Zwaardenreeks betekent. We deden dit eerder ook voor de Grote Arcana, en de andere kaartenreeksen uit de Kleine Arcana (Staven, Kelken en Pentakels).


Zwaarden in het tarot

In het Tarot dragen de zwaarden een dubbele betekenis. Enerzijds verwijzen ze naar het intellect, en de macht die kennis met zich mee brengt. Anderzijds verwijzen de zwaarden ook naar het handelen van de mens. Beide betekenissen dragen een overkoepelende betekenis: het zwaard heeft steeds twee scherpe kanten. Daarmee wordt bedoeld dat zowel met het intellect als met het handelen negatieve en positieve doelen kunnen worden nagestreefd, en positieve en negatieve resultaten kunnen worden geboekt. Vaak zijn die twee aspecten tegelijkertijd aanwezig. Zo kun je bijvoorbeeld een relatie beëindigen voor je eigen welzijn, maar je ex-partner daarmee kwetsen. Het denken en handelen kan zowel destructief als constructief zijn.

Het element dat geassocieerd wordt met de zwaardenreeks is lucht.


De zwaarden tarotkaarten

Hieronder vind je een overzicht van de kaarten binnen de zwaardenreeks. De hofkaarten, met name de Koning, de Koningin, de Ridder en de Schildknaap, vertegenwoordigen vaak mensen die relevant kunnen zijn voor de vraagsteller, of de vraagsteller zelf. Zij worden dan ook als eerste besproken. De overige kaarten, Zwaarden Aas tot Zwaarden Tien, worden daarna beschreven. Bij elke kaart beginnen we met een beschrijving van de afbeelding, om vervolgens de symboliek te verklaren en interpreteren. Elke kaartomschrijving wordt afgerond met een of meerdere interpretaties voor de kaart in zijn normale oriëntatie, en interpretaties voor wanneer de kaart omgekeerd in een lezing verschijnt.


Zwaarden dagkaart trekken

Klik op de kaart voor je persoonlijke zwaarden tarotkaart van vandaag:


Betekenis van de Zwaarden tarotkaarten

Afbeelding Zwaarden Koning

Zwaarden Koning

Zwaarden Koning zit op een stenen troon en kijkt de toeschouwer recht in de ogen. In zijn rechterhand houdt hij een zwaard, aan zijn linkerhand zit een ring, mogelijk zijn zegelring. Op de achtergrond zien we wolken, twee vogels en een reflecterende rivier.

Het zwaard dat de koning vasthoudt leunt lichtjes naar rechts, wat zou kunnen wijzen op zijn daadkracht. Hij kijkt de toeschouwer dan ook recht in de ogen, wat bij de andere Koningen niet het geval is. Hij is niet bang voor de confrontatie, en heeft misschien zelfs een manipulatief soort autoriteit.

De wolken op de kaart zouden ons kunnen vertellen dat de Koning zich verheven voelt boven de massa. Hij heeft dan ook daadwerkelijk een bepaald niveau van intelligentie bereikt en zekere inzichten vergaard. Wanneer hij die inzichten echter aan anderen opdringt, begaat hij een fout.

De vogels kunnen verwijzen naar het verstand van de mens, dat zich ver boven het aardse kan verheven. De fout die de koning begaat is denken dat hij daarmee ook op een absolute manier boven de andere mensen komt te staan.

Betekenis: Wanneer de Zwaarden Koning verwijst naar een persoon, is dit een vaak mannelijk individu met autoriteit. Hij is vaak ietwat dominant, en beschikt over een soort arrogantie. Steeds heeft hij een krachtige aanwezigheid. Slaat de kaart niet terug op een persoon, dan betreft het eerder het idee dat we onze eigen werkelijkheid creëren. De symboliek van de vogels is hier erg belangrijk: we zijn in staat onszelf over onze aardse problemen heen te helpen. Vaak zijn onze problemen of beperkingen slechts het resultaat van een bepaald gedachtepatroon. Wie die gedachten in de hand heeft, creëert zijn of haar eigen werkelijkheid.

Omgekeerd: Duikt de kaart omgekeerd op, dan is er sprake van overmatige autoriteit. De persoon waar de kaart naar verwijst is halsstarrig, en gaat als het ware over lijken om zijn gelijk te behalen. Mogelijk schrijft hij alles wat niet wetenschappelijk bewezen werd af als leugens. Hij is wat tiranniek. Duidt de kaart niet op een welbepaald persoon, dan is er vaak sprake van manipulatie of een botsing met autoriteiten.

Afbeelding Zwaarden Koningin

Zwaarden Koningin

Zwaarden Koningin zit op een stenen troon en kijkt naar de rechterzijde van de kaart. Zowel haar kroon als haar troon zijn versierd met vlinders. Haar blauwe mantel heeft een wolkenpatroon. In haar rechterhand houdt ze een zwaard, haar linkerhand strekt ze uit naar de wereld. Om die linkerhand heeft ze een bandje. Net als de Zwaarden Koning wordt ze omgeven door wolken. Boven haar hoofd zweeft een enkele vogel.

De vlinders symboliseren de transformatie waar de Koningin doorheen is gegaan om te worden wie ze echt, of toch op dit moment, is. Het bandje om haar linkerpols wordt omschreven als een Victoriaans weduwebandje, wat dus betekent dat ze weduwe is. In lezingen kan het echter ook gaan om een alleenstaande vrouw, die door een scheiding ging.

De wolken op haar gewaad kunnen in dit geval de betekenis van de transformatie ondersteunen. Ze heeft geleden, maar is boven haar verdriet uit gestegen. In tegenstelling tot haar mannelijke tegenhanger zit zij niet met haar hoofd in of onder de wolken; haar heldere geest breekt door het wolkendek.

Betekenis: Wanneer de kaart naar een persoon verwijst, is dit vaak een vrouw die heel wat leed achter de rug heeft. Dit heeft haar, in de ogen van anderen, misschien wat kouder gemaakt. Desalniettemin is het een sterk en onafhankelijk individu, ontzettend intelligent en gevoeliger dan anderen misschien kunnen zien. Ze stelt heldere grenzen en verdedigt die vurig. Slaat de kaart niet terug op een persoon, dan is het aanmaning de eigenschappen van de koningin te vereenzelvigen. De vraagsteller moet heldere grenzen stellen, haar oordeel niet van anderen doen afhangen en bovenal uitstijgen boven het eigen verdriet.

Omgekeerd: Omgekeerd waarschuwt de kaart voor een te kille benadering van het leven en het opzetten van een masker. “Dosis sola facit venenum” – alleen de dosis maakt het vergif. Wie de eigenschappen van de koningin tot het uiterste nastreeft, loopt het risico zichzelf emotioneel te verwaarlozen en anderen te kwetsen.

Afbeelding Zwaarden Ridder

Zwaarden Ridder

Zwaarden Ridder neemt van alle ridders de meest strijdvaardige houding aan. In zijn rechterhand houdt hij een zwaard opgeheven naar de linkerbovenhoek van de kaart. Aan zijn rechterhand zit een gele handschoen. Hij draagt een rode cape, en ook de veer op zijn strijdhelm draagt die kleur. De wolken achter de Zwaarden Ridder zijn oranje. Het paard waar hij op zit ziet er geagiteerd uit, wat de indruk geeft dat het paard en niet de ridder de koers en het tempo bepaalt.

Het rode van zijn cape en de veer op zijn helm verwijzen naar zijn vurigheid en de passie waarmee hij zichzelf in de strijd gooit. De ene handschoen voegt toe aan de wat ongebalanceerde sfeer van de kaart. De ridder heeft het paard niet volledig onder controle, en de hand waarmee hij de teugels vastheeft is gehandschoend. Oranje is een kleur van optimisme en welzijn, wat impliceert dat de ridder wel op zoek is naar balans.

De dreigende wolken aan de hemel suggereren duistere gevoelens en gedachten, die moeilijk te bedwingen zijn. Ze drijven de ridder en zijn paard verder de gekte in.

Betekenis: Wanneer de kaart terugslaat op een persoon, is dit iemand die onbezonnen te werk gaat. Hij of zij is enthousiast, moedig en vurig, maar staat niet stil bij dingen als plannen en voorbereiden. Slaat de kaart niet terug op een persoon, dan kan hij verwijzen naar onbezonnen gedrag en een soort roekeloosheid. De vraagsteller doet er goed aan even stil te staan bij zijn of haar eigen situatie. Een andere mogelijkheid is dat de kaart terugslaat op de moed en ambities van de vraagsteller.

Omgekeerd: Omgekeerd vertelt de kaart ons dat de vraagsteller op een soort burn-out afstevent. De vraagsteller is steeds maar aan het doen, maar vergeet daarbij te denken en van tijd tot tijd een rustmoment in te lassen. Een andere mogelijkheid is dat de vraagsteller te impulsief te werk gaat, en daardoor kansen mist.

Afbeelding Zwaarden Schildknaap

Zwaarden Schildknaap

De Zwaarden Schildknaap kijkt achterdochtig en waakzaam over zijn schouder naar de linkerkant van de kaart. Hij houdt zijn zwaard in beide handen. Hij is omgeven door wolken, en boven zijn hoofd, uit zijn zicht, zien we een groep vogels. Het lijkt of ze samen de vorm van een vis hebben aangenomen. Op de achtergrond zien we grote, drukke wolken en een woest aandoend landschap.

De Zwaarden Schildknaap is op zijn hoede, en speurt het landschap af naar vijanden en gevaren. Dat hij die zoekt buiten zichzelf, is precies wat hem als schildknaap typeert. De ridder, de volgende fase van de schildknaap, heeft ingezien dat het gevaar in hemzelf schuilt. De dingen waar hij het meest mee zal moeten worstelen, zijn innerlijke dingen. De schildknaap is echter nog te druk bezig met zijn omgeving aftasten en ziet het gevecht nog steeds buiten zichzelf afspelen. Zelfs zijn haar lijkt op zoek te zijn naar naderend onheil.

De vogels in visformatie kunnen symbool staan voor het inzicht dat de schildknaap nog ontgaat. Als hij even de tijd zou nemen om naar boven te kijken, zou het hem ongetwijfeld wel opvallen.

Betekenis: Wanneer de kaart terugslaat op een persoon, is dit een waakzaam en oplettend iemand. Hij of zij is snel van geest en steeds op de hoede. Dit is tevens waar de kaart in positieve zin naar verwijst: intelligentie, oplettendheid en analyseervermogen.

Omgekeerd: In negatieve zin verwijst de kaart naar een soort paranoia. De vraagsteller blijft de oorzaken van zijn of haar problemen buiten zichzelf zoeken. Het is echter heel goed mogelijk dat die problemen voortkomen uit het innerlijke. Omdat de vraagsteller dit niet ziet, gaat hij of zij lukraak om zich heen slaan, op zoek naar een schuldige. Daarbij treft de vraagsteller de mensen om zich heen, maar raakt hij niet aan het eigenlijke probleem.

Afbeelding Zwaarden Aas

Zwaarden Aas

Uit wolken aan de linkerkant van de kaart verschijnt een hand. De hand omklemt een zwaard, en het zwaard doorsteekt een kroon. Aan de kroon hangen een olijftak en een palmtak. Zes gouden blaadjes dwarrelen naar beneden.

De kroon verwijst naar talenten en het volledig beheersen ervan. Het zwaard, dat onder andere de relatie tussen denken en handelen verbeeldt, heeft tot het beheersen van die talenten geleid. De robijnen voegen een aspect van overtreffing maar ook levenskracht toe aan de kaart.

De olijftak verwijst naar vrede, en de palmtak naar overwinning. Dit, samen met de kroon en het zwaard, duidt op een genomen of te nemen beslissing, het beëindigen van een lange periode van dralen. De gouden blaadjes die langs het zwaard naar beneden vallen, duiden op oude ideeën die achtergelaten worden.

Betekenis: De kaart duidt op het nemen van een beslissing. Welke plek de kaart inneemt in de lezing, zal je meer vertellen over of de beslissing al genomen is, op dit moment genomen wordt of in de toekomst genomen zal worden. De beslissing zal aanvoelen als een overwinning, en brengt mentale rust. Een andere interpretatie is dat de vraagsteller een nieuw inzicht bereikt heeft – wat natuurlijk weer kan samenhangen met de beslissing.

Omgekeerd: Wanneer de kaart in omgekeerde richting in de lezing verschijnt, kan hij de vraagsteller vertellen dat hij of zij een oordeel of idee moet bijschaven. Hij of zij gaat de juiste richting op, maar nog niet helemaal. Ook mogelijk is dat de vraagsteller niet helder nadenkt over een bepaald idee of probleem. Hij of zij moet op zoek gaan naar helderheid.

Afbeelding Zwaarden Twee

Zwaarden Twee

Een dame in een wit gewaad zit op een stenen bankje met haar rug naar de zee. Ze is geblinddoekt, en heeft in elke hand een zwaard vast die ze over haar schouders kruist. In de lucht hangt een maansikkel.

De zwaarden, en het getal twee op zich, verwijzen naar dualiteit. Er moet een keuze gemaakt worden. De persoon die de keuze moet maken, weet het echter niet meer: ze is geblinddoekt, dus ziet letterlijk niet welke optie het beste is. Alsof dat nog niet erg genoeg was, zit ze ook nog eens met haar rug naar de zee – symbool voor haar intuïtie en gevoelens.

De blinddoek en de zwaarden in haar hand doen ook wat denken aan Vrouwe Justitia. Zij is blind omdat ze rechtvaardig moet oordelen; is dat hier ook het geval? Of werd de blinddoek aangebracht uit angst voor de mogelijkheden en opties?

De maansikkel kan, tot slot, een aspect van illusie toevoegen aan de kaart.

Betekenis: De vraagsteller moet een keuze maken, maar weet niet wat te doen. Hij of zij weet niet welke weg te kiezen, en vindt ook geen antwoord in de eigen intuïtie, want daarmee staat hij of zij in dit geval niet mee in verbinding. Er moet echter wel een knoop doorgehakt worden.

Omgekeerd: Omgekeerd vertelt de kaart ons hetzelfde, maar het probleem wordt in dit geval als zwaarder ervaren. De vraagsteller is in de war, zit in de knoop en komt er maar niet uit. Mogelijk is de vraagsteller overrompeld door de keuze en de vele stukjes informatie die hij of zij er al over heeft verzameld.

Afbeelding Zwaarden Drie

Zwaarden Drie

Een groot, rood hart wordt doorstoken door drie zwaarden. Op de achtergrond zien we grijze wolken en regen.

Het hart verwijst naar emoties en mogelijk ook liefde. Vroeger werd het hart gezien als het centrum van ons handelen, meer nog dan ons brein – in je hart geraakt worden, is dus eigenlijk in het diepst van je ziel geraakt worden. De zwaarden verwijzen naar het handelen, van de vraagsteller of een ander persoon. De zwaarden raken het hart, en veroorzaken pijn, tot in de ziel. Dit kan liefdesverdriet zijn, maar evengoed een andere vorm van rauw.

De grijze regenwolken dragen bij aan de sfeer van verdriet en leed. De regendruppels kun je zien als tranen.

Betekenis: De kaart vertelt je dat de vraagsteller tot in het diepst van zijn of haar ziel geraakt is door een gebeurtenis. Dit kan een relatiebreuk zijn (niet per se van romantische aard), maar ook een andere pijnlijke gebeurtenis. De pijn kan echter wel tot bepaalde inzichten leiden, en die zin toch iets positiefs bijdragen aan het leven van de vraagsteller. Op dit moment heeft de vraagsteller daar echter toch geen boodschap aan.

Wie de kaarten graag als verhaal leest, kan dit ook zien als een vervolg op Zwaarden Twee. De keuze is genomen, maar dat heeft de vraagsteller wel geraakt.

Omgekeerd: Omgekeerd versterkt de les die de vraagsteller uit het verdriet kan trekken. Het kan echter ook zo zijn dat de vraagsteller een plek heeft gevonden voor het verdriet, en zo de pijn kan loslaten. De les blijft in dat geval natuurlijk relevant. Een andere, laatste interpretatie is die van vergeving.

Afbeelding Zwaarden Vier

Zwaarden Vier

Een man, vermoedelijk een ridder, ligt op een graftombe. Hij heeft de handen gevouwen, in een soort gebedshouding. Naast hem ligt een zwaard, en aan de muur achter hem hangen nog drie zwaarden. Links op de kaart zien we een glas-in-lood raam, wat doet vermoeden dat het een kerkelijk tafereel betreft.

De ridder zou overleden kunnen zijn, maar de vredige uitdrukking op zijn gezicht suggereert dat hij eigenlijk gewoon aan het rusten is. Zijn gevouwen handen bevestigen die suggestie; het gaat eerder om contemplatie dan de dood.

Het glas-in-lood raam geeft de kaart een spiritueel of religieus trekje. Op het raam staan een vrouw, links, en een knielende man, rechts, afgebeeld. Dit kan duiden op lessen die getrokken worden uit het contempleren. De ridder is aan het rusten, en tot hem komen allerlei inzichten.

De drie zwaarden aan de muur kunnen worden gezien als de drie zwaarden uit Zwaarden Drie. Waar die eerst nog zijn hand doorboorden, dienen ze nu als muurdecoratie. Een nieuw zwaard, waar de ridder weer mee aan de slag kan eens hij hersteld is, ligt klaar naast zijn rustplaats.

Betekenis: De kaart duidt op een rustperiode. Die kan er zijn uit externe noodzaak, zoals bijvoorbeeld ziekte of verwonding, maar kan ook een meer innerlijke oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld een depressie, burn-out of verveling. De vraagsteller kan de rust al aangevat hebben, maar de kaart kan de vraagsteller ook vertellen dat die rust genomen moet worden. Waar de kaart opduikt in de lezing kan je hier meer over vertellen. Het is in ieder geval zo dat de rust terecht genomen wordt; nu overgaan tot actie is hoe dan ook geen goed idee.

Omgekeerd: Wanneer de kaart omgekeerd opduikt, worden de invloeden die de rustperiode nodig maken benadrukt. Er is sprake van uitzonderlijke vermoeidheid, en mogelijk voelt de vraagsteller zich volledig uitgeput. Misschien zit hij of zij met een burn-out of depressie, of een meer lichamelijk letsel.

Afbeelding Zwaarden Vijf

Zwaarden Vijf

Rechtsvoor op de kaart staat een blonde man. Hij kijkt met een onheilspellende, ietwat geniepige blik over zijn rechterschouder. Twee zwaarden leunen op zijn linkerschouder, en in zijn rechterhand houdt hij een derde zwaard dat op de grond rust. Aan zijn voeten liggen nog twee zwaarden. Links, en wat meer naar achteren, zien we een tweede man die richting de zee op de achtergrond loopt. Een derde man staat nog meer naar achter, en lijkt zijn hoofd in zijn handen te houden. Boven de zee op de achtergrond zien we dezelfde dreigende wolken als op Zwaarden Ridder.

De man op de voorgrond heeft duidelijk de bovenhand. Hij heeft de andere twee mogelijk verslagen in een gevecht, waarna zij hun zwaarden moesten laten liggen. Er zijn echter meer zwaarden dan mensen op de kaart; zijn twee andere figuren al van de kaart verdwenen? Of had de overwinnaar twee extra zwaarden om het gevecht mee aan te gaan?

De zwaarden zelf hebben ook hun individuele betekenissen. De twee zwaarden op de grond symboliseren teleurstelling en verslagenheid. De zwaarden die de man vasthoudt verbeelden eerder de schadelijke eigenschappen van het zwaard. Het rustende zwaard geeft aan dat de slag voorbij is.

Net als op Zwaarden Ridder staan de dreigende wolken hier symbool voor negatieve gedachten en gevoelens. De overvloedig aanwezige zee kan duiden op de overrompelende emoties die gepaard gaan met het tafereel op de kaart.

Betekenis: Deze kaart kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Wat de vraagsteller zelf in de kaart ziet, is belangrijk bij het uitzoeken van de gepaste interpretatie. Zo kan er sprake zijn van jaloezie, nederlagen en een gevoel van oneerlijkheid. Ook mogelijk is dat iemand, zijnde de vraagsteller of iemand in diens omgeving, ‘over lijken gaat’ om zijn of haar doel te bereiken. Er is in dat geval sprake van agressie en woede. Als rode draad door de kaart gaat een hevig negatief gevoel, dat voortkomt uit de houding van de vraagsteller. Vaak gaat het om een beperking die de vraagsteller zichzelf oplegt.

Omgekeerd: Wanneer de kaart in omgekeerde oriëntatie verschijnt, kan er sprake zijn van verraad. Iemand dwarsboomt de vraagsteller bewust. Meer waarschijnlijk echter is dat er sprake is van een zwakheid, die nogal fel afsteekt tegen de intenties van de vraagsteller. Er is een grote kans dat een plan mislukt als er geen wijzigingen in de aanpak worden aangebracht. Een laatste interpretatie is die van verzoening en het bijleggen van een geschil.

Afbeelding Zwaarden Zes

Zwaarden Zes

Een man duwt met een lange staf een bootje voort waarin verder een vrouw en een kind zitten. Zes zwaarden steken uit de boot. De achtergrond lijkt op de hemel na een zware storm. Het water links van de boot vertoont golven, terwijl het water rechts van de boot kalm is.

Het drietal kan verwijzen naar de drie delen waar ieder van ons uit bestaat; het lichamelijke, het mentale, en dat wat daartussen bestaat. De man die de boot voortduwt is de drijvende factor, misschien ons ego, dat ons wegleidt uit een slechte situatie en ons richting verbetering wilt sturen. De staf waarmee hij de boot voortduwt symboliseert mogelijk dat hij beroep doet op zijn geloof of zijn filosofische overtuigingen om hem verder te doen blijven gaan.

De zwaarden verbeelden onze angsten, de dingen die we vrezen en die ons weerhouden verder te gaan in het leven. Ze zitten echter gewoon mee in de boot. Dit vertelt ons dat we ons niet moeten laten tegenhouden door onze angsten, enerzijds, en dat die angst op zich iets is dat altijd wel terug zal opduiken. Gelukkig is angst altijd precies dat: angst en niets meer. Die angst slaat vaak helemaal niet terug op iets feitelijks.

Ook mogelijk is dat de zwaarden gaten in de bodem van de boot vullen. We hebben altijd een beetje stress en angst, en kunnen die soms best goed gebruiken. Als we niet bang zouden zijn van een gevaarlijke, agressieve hond, bijvoorbeeld, zouden we niet weglopen maar gebeten worden.

Het golvende water links is ons innerlijke voor we de beslissing nemen, en het kalme water rechts ons innerlijke na de beslissing.

Betekenis: De kaart verbeeldt een grote oversteek. Dit kan een beslissing zijn om bijvoorbeeld de dingen over een andere boeg te gooien, te verhuizen, of het achterlaten van dingen die je niet meer dienen. Het betreft steeds een belangrijke keuze, die leidt tot een transitie. De gemaakte keuze brengt in ieder geval weer rust in het leven van de vraagsteller.

Omgekeerd: Omgekeerd kan de kaart het angstige benadrukken. In dat geval houden de zwaarden, de angsten van de vraagsteller, hem of haar tegen. Ook mogelijk is dat de transitie nog niet voltooid is, en daarom nog geen rust brengt.

Afbeelding Zwaarden Zeven

Zwaarden Zeven

Een man met een rode muts sluipt of danst net weg van een kamp vol bontgekleurde tenten. Hij draagt vijf zwaarden in zijn armen, en heeft twee zwaarden achtergelaten. Op de achtergrond zien we stofwolken van een mogelijk gevecht.

Je kunt de kaart zo interpreteren dat de man het tentenkamp heeft beroofd, en hij een slinkse dief is. Ik vind het persoonlijk echter meer zo lijken dat hij de vijand letterlijk ontwapend, en zo zijn eigen situatie verbetert. Het gaat natuurlijk wel om iets stiekems, dat in het geheim gebeurt.

Het getal zeven is binnen de numerologie het meest mystieke getal. Het staat voor loslaten van het aardse, het materiële, ten gunste van het spirituele, het Hogere. Dit doet vermoeden dat het ontwapenen niet per se op een materiële manier, maar eerder op een geestelijke manier gebeurt.

Het strijdgewoel speelt zich ver op de achtergrond af, wat wijst op afstand tussen de man en het conflict. Het kan goed zijn dat hij bewust de confrontatie vermijdt, of zich voorbereidt alvorens zich in de strijd te gooien.

Betekenis: De kaart kan erop wijzen dat de vraagsteller wegkomt met een vorm van bedrog. Mogelijk bevond hij of zij zich in een situatie waar het bedrog de enige uitweg leek. Een andere interpretatie is dat de vraagsteller zijn of haar vijanden of de mensen die hem of haar tegenwerken ontwapent – waarschijnlijk niet op die manier dat hij hun de zwaarden ontneemt, maar eerder dat hij een gunstigere positie inneemt van waaruit hij de strijd beter aan kan gaan.

Omgekeerd: Omgekeerd duidt de kaart mogelijk op zelfbedrog. De kaart kan echter ook duiden op het ‘imposter syndrome’, het gevoel en de vrees dat je niet echt bent wie je beweert te zijn. Een laatste interpretatie vinden we in het houden van geheimen.

Afbeelding Zwaarden Acht

Zwaarden Acht

Een geblinddoekte en vastgebonden vrouw in een rood gewaad staat tussen acht zwaarden aan de kustlijn. Op de achtergrond duikt een groot kasteel op uit de mist.

De doeken die de vrouw gebonden houden, staan symbool voor dingen die je tegenhouden in het leven. De blinddoek duidt op verwarring en het uitzichtloze van haar situatie. Bij nader inspectie blijkt echter dat de doeken niet zo stevig vastzitten, en met een beetje moeite weer losgewerkt kunnen worden.

De zwaarden steken als tralies uit de grond, wat haar gevangenschap benadrukt. Het getal acht staat vaak voor onevenwicht, wat wordt benadrukt door de ongelijke verdeling: drie zwaarden links, vijf zwaarden rechts. De modder of het natte zand waar ze in staat, maakt dat de houding iets vernederends heeft. Ze voelt zich mogelijk beschaamd om haar vastzitten. Het kasteel op de achtergrond is ver weg, en werd op een steile rotswand gebouwd, wat het lastige van het tafereel versterkt.

Betekenis: De kaart duikt vaak op wanneer iemand in een schijnbaar uitzichtloze situatie zit. De vraagsteller wikt en weegt, maar weet niet wat te doen. Daardoor voelt de vraagsteller zich ook machteloos, en begint zich te schamen om de doelloosheid waar hij of zij mee kampt. Er is sprake van grote onevenwichtigheid, die de vraagsteller enkel dieper de modder in doen zakken.

Omgekeerd: Wanneer de kaart omgekeerd verschijnt, wordt de mate waarin de vraagsteller zijn of haar situatie zelf in de hand heeft benadrukt.

Afbeelding Zwaarden Negen

Zwaarden Negen

Een androgyn individu zit op bed, met het hoofd in de handen. De bedsprei is versierd met rozen en verschillende astrologische tekens. Negen zwaarden doorkruisen de pikzwarte achtergrond van de kaart.

Het tafereel kan verwijzen naar een donkere periode die je uit je slaap houdt, maar kan ook geïnterpreteerd worden als het wakkerschrikken uit een nachtmerrie.

De rozen staan voor liefde, en de astrologische tekens verwijzen naar het oneindige in verhouding tot het eindige. Er is altijd lijden, maar aan elk lijden komt een eind; er is altijd vreugde, maar aan elke vreugde komt een eind.

Betekenis: Zoals gezegd kan Zwaarden Negen twee radicaal verschillende boodschappen overbrengen. Enerzijds is er het enorme, hartverscheurende lijden; de rouw, het liefdesverdriet, de existentiële angst. Anderzijds kan het tafereel ook uitbeelden dat iemand uit deze periode ontwaakt, en weer helder door het leven kan gaan.

Omgekeerd: Komt de kaart in omgekeerde richting aan bod, dan wijzigt de betekenis niet. De nadruk ligt in dat geval meer op de invloed die de vraagsteller zelf uitoefent op zijn verdriet. Het kan ook zijn dat de kaart in deze richting duidt op het uiten van een groot verdriet, bijvoorbeeld door het uit te huilen, of er een goed gesprek over te hebben.

Afbeelding Zwaarden Tien

Zwaarden Tien

Een man ligt dood op de grond – daarover kan geen verwarring bestaan. Hij wordt doorstoken door tien zwaarden. Er vloeit wat bloed over de grond, en ook de mantel waarmee hij deels bedekt wordt is bloedrood. Op de achtergrond zien we de zee, en een donkere, in de hoeken zelfs zwarte, lucht.

De dood van de man op deze kaart is net als de kaart de Dood zelf meestal geen verwijzing naar de fysieke dood, maar naar een vorm van ego dood. Het getal tien is dan ook het getal van voltooiing en afronding. De kaart verwijst dus eerder naar een innerlijke verandering, dan naar een fysiek einde.

Normaal gezien is een enkel zwaard voldoende om te doden. Dat er tien zwaarden werden gebruikt, kan duiden op een soort hysterie. Het geeft het tafereel een extra meelijwekkende sfeer.

De overvloedige aanwezigheid van de zee wijst weer op het emotionele, maar vooral het diep innerlijke aspect van deze verandering. Er gaat een zekere triestheid mee gepaard, dat blijkt uit de donkere lucht, maar er is hoop: de zon. Of de zon opkomt of ondergaat is niet helemaal duidelijk, maar dat maakt niet zoveel uit. Zelfs als zij nu ondergaat, komt zij morgenvroeg weer terug.

Betekenis: De kaart staat voor het afronden van een levenshoofdstuk. Dit hoofdstuk kan getekend zijn geweest door geestesziekte en waanbeelden, waar Zwaarden Tien opduikt als een plotse blikseminslag die alles weer helder maakt.

Een andere interpretatie is er een van een, al dan niet persoonlijke, crisis waar de vraagsteller onder gebukt gaat. De situatie is pijnlijk en getekend door een diep verdriet, en mogelijk verlies en verraad.

Hoe je de kaart ook interpreteert, belangrijk is dat er wel hoop in zicht is.

Omgekeerd: Omgekeerd duidt de kaart op een vorm van herstel, wat het afronden van een levenshoofdstuk ietwat nuanceert. Daarnaast wordt de kaart omgekeerd niet zo heel anders geïnterpreteerd dan in zijn gewone oriëntatie.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): KaartleggingTarot

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Als kind werd ik me helemaal betoverd door alles wat zich in magische sfeer bevond. Ik voelde, en voel me nog steeds ontzettend aangetrokken tot het mysterieuze, het feeërieke en het occulte. Gelukkig houd ik daarbij wel de voeten op de grond. Later evolueerde die aantrekking naar een meer spirituele beleving van het leven, iets waar ik tegenwoordig heel wat steun in vind. Mijn voornaamste passie ligt echter in het schrijven.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Matteo
 • Relatie Coach
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Mia
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Jill
 • Engelenreader
 • Medium
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Valentina
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Marlo
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Feike
 • Lichtgidsen
 • Paragnost
 • Relatie Coach
Start gratis chat
medium die
Tim & Tessa
 • Medium
 • Specialist in droomverklaringen
 • Tarot
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading